• 4.17C Novo mesto
  • 13:10
  • Tor, 30.11.2021

Postati center znanja Jugovzhodne Slovenije in izkoristiti priložnosti v regiji

Na informativni dan so fakultete Univerze v Novem mestu dobro pripravljene, saj se zavedajo, da je to izjemna priložnost, da dijake in tudi njihove starše seznanijo z našimi programi ter prednostmi študija pri nas.

NOVO MESTO – Tudi o tem smo se pogovarjali z z doc. dr. Malči Grivec, prorektorico za kakovost Univerze v Novem mestu in dekanico Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko. Kjer se intenzivno pripravljajo na mesec februar, ki je eden pomembnejših mesecev letu!

Prava informacija in znanje dajeta sigurnost. Do informacij in znanja pa je potrebno priti. Svoj čas smo številni romali v Ljubljano, Maribor, Koper… Od lani pa Novo mesto premore univerzo.
Univerza v Novem mestu bo kot eden izmed nacionalnih centrov znanosti osrednji nosilec avtonomnega, intelektualnega, moralnega, kulturnega in gospodarskega potenciala regije pa tudi širše. Svoje poslanstvo bo uresničevala s predanim in z znanostjo podprtim delom vseh zaposlenih in študentov.  Uspešnost dela se bo kazala v dosežkih na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem in poslovnem področju. Z zavezanostjo k odličnosti v izobraževanju in raziskovalnem delu bo prispevala k razvoju družbe, kakovosti življenja posameznikov in sonaravnem trajnostnem razvoju okolja,“ so si na Univerzi Novo mesto lani ob ustanovitvi zadali za cilje, ki jim želijo slediti, jih dosegati, presegati in postavljati nove mejnike. Za družbo. Za družbo znanja in védenja. Tudi o tem smo se pogovarjali z z doc. dr. Malči Grivec, prorektorico za kakovost Univerze v Novem mestu in dekanico Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko. Kjer se intenzivno pripravljajo na mesec februar, ki je eden pomembnejših mesecev letu!

Kako se pripravljate na informativni dan, ki bo potekal 15. in 16. februarja, za program 2. in 3. stopnje pa v maju in septembru?
Na informativni dan smo fakultete Univerze v Novem mestu dobro pripravljene, saj se zavedamo, da je to izjemna priložnost, da dijake in tudi njihove starše seznanimo z našimi programi ter prednostmi študija pri nas. V ta namen pripravimo informativno gradivo, ki ga že pred informativnimi dnevi med dijake razdelimo po srednjih šolah, v kolikor nam je dana možnost se ob tem tudi osebno predstavimo (t.i. karierni dnevi). Širšo javnost pa o informativnih dnevih obveščamo tudi prek medijev in poskrbimo za dneve odprtih vrat.“

Zakaj izbrati vaše fakultete? Kako ste uspešni z nabiranjem študentov?
Fakultete Univerze v Novem mestu ponujajo sodobne, trgu prilagojene programe, ki jih izvajajo visoko usposobljeni visokošolski učitelji. Za delo pa so na razpolago sodobno opremljene predavalnice, kabineti ter laboratoriji in tudi bogato založena lastna knjižnica. Kar študentom omogoča, da se po zaključku študija bodisi zaposlijo bodisi pa nadaljujejo študij na drugi in kasneje na tretji stopnji študija. Vse fakultete imajo močno povezanost z lokalnim in mednarodnim okoljem. To študentom omogoča, da že v času študija spoznajo potencialne delodajalce. V pedagoški proces kot gostujoče predavatelje vključujemo priznane strokovnjake iz prakse, ki študentom predstavijo realne probleme iz gospodarstva in negospodarstva. Na tovrstne izzive pa študenti skupaj s strokovnjaki iz prakse iščejo rešitve tudi na tematskih okroglih mizah ter projektih. Za rezultate slednjih pa smo prejeli tudi različna priznanja in potrditve okolja.  Študenti pa svoje znanje lahko oplemenitijo tudi z mednarodno komponento (lahko se udeležijo mednarodnih znanstvenih konferenc, odidejo na študijsko izmenjavo na naše partnerske institucije, poskrbljeno pa je tudi za internacionalizacijo doma, in sicer s priznanimi mednarodnimi visokošolskimi učitelji ter organizacijo mednarodnih poletnih šol). Velika prednost naših fakultet so tudi lastni prostori, kar omogoča, da študenti študirajo na enem mestu ter v strnjeni obliki, brez nepotrebnih prostih ur v urniku. Tako imajo študenti FEI pedagoški proces samo dopoldne. Prednost prinaša tudi študij v majhnih skupinah, kar omogoča individualen pristop ter razvoj kompetenc vsakega posameznika. Pri tem pa uporabljamo sodobne oblike poučevanja. Prav te prednosti študenti prepoznavajo kot ključne, ko se odločajo za študij pri nas. Z veseljem lahko ugotovimo, da so naši študijski programi na vseh treh stopnjah iz leto v leto bolj prepoznani v okolju in tako vpisujemo iz leta v leto več študentov, nekatere fakultete se srečujejo že z izbirnim postopkom. Dejstvo namreč je, da ponujamo programe, za katere je tudi v slovenskem merilu največ zanimanja.“

Kdo je pravzaprav vaša konkurenca in kako gledate na njo?
Dejansko vse visoke šole in fakultete v Sloveniji. Zdrava konkurenca je dobrodošla, vsi pa s kakovostnim delom ter dosežki doma in v mednarodnem okolju prepričujemo študente, da izberejo ravno nas.“

Katere programe ponujate?
Univerza v Novem mestu na svojih štirih fakultetah nudi študijske programe na vseh treh stopnjah izobraževanja.  Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (UNM FEI), ki je bila leta 1998 ustanovljena kot visoka strokovna šola in prvi samostojni visokošolski zavod v JV Sloveniji, izvaja dva visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje s področja ekonomije (Upravljanje in poslovanje) in informatike (Poslovna informatika). Zlasti zadnji je poklic prihodnosti, zato želimo tudi povečati število vpisanih študentov. Prav tako pa izvajamo magistrski študijski program Upravljanje in poslovanje. Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (UNM FZV) izvaja pet študijskih programov na vseh treh stopnjah študija. Najdaljšo tradicijo in tudi največ vpisanih študentov ima visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, v katerega se bo jeseni vpisala že 12. generacija študentov. V študijskem letu 2019/2020 pa začenjamo tudi z izvajanjem visokošolskega strokovnega študijskega programa fizioterapija in glede na aktualnost poklica pričakujemo velik interes tudi za ta študijski program. Izvajamo tudi dva magistrska študijska programa (Vzgoja in menedžment v zdravstvu in Integrirana zdravstvena in socialna oskrba) ter doktorski študij Edukacija in menedžment v zdravstvu. Tako je zagotovljena možnost podiplomskega izobraževanja strokovnih profilov v zdravstvu in akademizacija poklicev na področju zdravstvenih ved. Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (UNM FS) nudi multidisciplinaren študij tehnike s poudarkom na strojniških vsebinah in na prvi stopnji izobražuje diplomirane inženirje strojništva, ki so med najbolj iskanimi poklici glede na potrebe slovenske industrije. FS želi svojim diplomantom približati znanja na področju najnovejših tehnologij in sistemov v strojništvu in jih kakovostno pripraviti za uspešno in učinkovito delovanje v industrijskem okolju. V procesu poučevanja si prizadeva za učinkovit in kakovosten prenos znanja, ki omogoča razvoj sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, razvoj kritične presoje ter natančnosti in vestnosti, hkrati pa ne zanemari spodbujanja k ustvarjalnosti, inovativnosti in pripravljenosti na vseživljenjsko učenje. Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (UNM FPUV) pa izobražuje študente na drugi in tretji stopnji s področja ekonomije, in sicer ima magistrski in doktorski študijski program Poslovna ekonomija. Vse fakultete pa nudijo tudi možnost vseživljenjskega učenja, saj deležnikom nudijo t.i. delne študijske programe, ki posamezniku omogočajo, da izpopolni znanja, ki jih potrebuje na posameznem delovnem mestu.”

Se morda soočate s prostorsko stisko?
Univerza v Novem mestu ima lastne prostore, ki trenutno ob racionalni razporeditvi zadostujejo za trenutne programe fakultet članic univerze. Seveda se bodo ob širitvi programov pojavljale potrebe po dodatnih prostorih in njihovi opremljenosti. Tako na Univerzi v Novem mestu menimo, da bi bilo treba nujno obuditi idejo o kampusu, za katerega je idejni projekt že bil narejen v preteklosti.”

Kaj pa kadrovski izzivi – je težko pridobiti kvaliteten kader predavateljev?
Univerza v Novem mestu ima stabilno kadrovsko strukturo redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev. Pedagoško in raziskovalno dejavnost na univerzi izvaja več kot 100 redno zaposlenih in pogodbenih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev.  Tako kot vsi danes pa ugotavljamo, da je kakovostnega kadra na trgu malo. Še posebej to velja takrat, ko želimo v svoje vrste pripeljati vrhunske strokovnjake iz prakse. Ti namreč od rednem delu le redko posvečajo pozornost tudi znanstvenoraziskovalnemu delu, ki je za delo na fakulteti oz. univerzi nujno. Tako univerza že od vsega začetka skrbi za razvoj lastnega kadra, ki ga pri izpopolnjevanju in pridobivanju formalne izobrazbe finančno podpira. A to je dolgotrajen proces. Ne glede na navedeno pa v pedagoškem procesu na različne načine sodelujejo tudi strokovnjaki z uveljavljenih akademskih inštitucij iz Slovenije ali tujine ter strokovnjaki iz gospodarstva, ki so praviloma odgovorni za razvoj v mednarodnih podjetjih. Veliko našega kadra prihajaj iz domačega okolja, za specifične vsebine pa se poslužujemo domačega in mednarodnega akademskega kadra. Smo pa veseli, da naša regija premore toliko visokokvalificiranega kadra. K dvigu izobrazbene ravni pa smo nedvomno prispevali tudi mi s svojimi študijskimi programi. Nenazadnje pa nam je uspelo, da smo z naravno rastjo ustanove uspeli v svoje vrste vrniti kar nekaj domačih strokovnjakov, ki so že zapustili naše okolje, zdaj pa se vračajo.“

Leta 1746 smo dobili gimnazijo, pa se je izkazalo, da je bila to ena največjih strateških pridobitev. Od lani smo bogatejši za Univerzo v Novem mestu.
Leto 2018 je za Novo mesto, JV Slovenijo in tudi širše gotovo mejnik, saj smo kot ena najbolj razvitih regij končno dobili univerzo. Z ustanovitvijo Univerze v Novem mestu so postavljeni novi zgodovinski mejniki visokošolskega izobraževanja na Dolenjskem oz. v JV Sloveniji in s tem tudi tlakovana pot do še večje razpoznavnosti Dolenjske in našega visokošolskega prostora, tako v Sloveniji kakor tudi širše.  Zaposleni na univerzi in tudi predstavniki gospodarstva in drugih institucij okolja menijo, da je za regijo, ki ima industrijo z visoko dodano vrednostjo in je izrazito izvozno usmerjena center znanja nujen. Na ta način namreč skupaj ustvarjamo prepotrebno znanje, hkrati pa omogočamo, da mladi ostajajo v regiji in tako skrbijo za razvoj. Z ustanovitvijo univerze pa se ustvarjajo nove in boljše možnosti za izvajanje raziskovalne dejavnosti. Vendar pa cilj univerze in njenih članic ni le vključevanje študentov iz regije, ampak iz širšega slovenskega in mednarodnega prostora. Na ta način je namreč omogočen pretok znanja v širšem prostoru, kar je pomembno za razvoj Univerze in družbe na sploh.“

Kako je univerza rasla skozi leta, kjer so vidni tisti najbolj konkretni znaki?
V dvajsetih letih je bila prehojena pot od visoke strokovne šole z enim programom prve stopnje (Upravljanje in poslovanje) do univerze s štirimi fakultetami in 13 študijskimi programi na vseh treh stopnjah izobraževanja. Tej razvojno usmerjeni poti bodo univerza in njene članice sledile še naprej.“

Kakšen imajo odnos študentje do študija doma, v regiji?
Študij v lokalnem okolju je za študente ključnega pomena, saj si tako lahko terciarno izobrazbo privoščijo tudi mladi, ki prihajajo iz ekonomsko šibkejših sredin. Vedeti moramo namreč, da je regija zelo velika, a hkrati tudi precej ruralna. Ob dodatnem dejstvu, da ima to območje tudi slabo javno infrastrukturo, bi brez fakultet v Novem mestu veliko teh mladih ostalo brez možnosti študija. Prav tako pa študij v domačem okolju prednost tudi za zaposlene, ki tako kot izredni študenti lahko lažje kombinirajo poslovne, družinske in študijske obveznosti. Ruralno okolje Jugovzhodne Slovenije, ki po vseh kazalcih socialno in gospodarsko zaostaja za razvojem urbanih središč, nudi veliko možnosti za nadaljnji razvoj, kar pa je mogoče le ob izobraženem posamezniku.“

Kaj Novo mesto še potrebuje, da postane (ali že je?) študentsko mesto?
Novo mesto nedvomno je študentsko mesto, saj v mestu študira preko 1.300 mladih. Samo na fakultetah Univerze v Novem mestu je v 20 letih diplomiralo prek 5.000 študentov. A da bo v pravem pomenu besede pa potrebuje še marsikaj, predvsem prostor, kjer bo mladim omogočeno skupno udejstvovanje v obštudijskih dejavnostih. Prav tako mesto potrebuje dodatno kulturno, kulinarično in športno ponudbo. Kot že omenjeno pa morajo odgovorno ponovno razmisliti o izgradnji kampusa, ki bi mestu šele dal pravo mero akademskega življenja. K dvigu in hitrejši rasti števila študentov pa je nujno poskrbeti tudi za boljšo javno infrastrukturo, ki bo omogočala hitro potovanje iz vseh delov Slovenije.“

Kako ocenjujete sodelovanje univerze in gospodarstva? Kje so še neizkoriščene možnosti, rezerve, priložnosti?
Fakultete univerze že od vsega začetka intenzivno sodelujejo z gospodarstvom in negospodarstvom. Tako je že prvi visokošolski študijski program Upravljanje in poslovanje nastal na pobudo okolja. Prav tako pa tudi vsi nadaljnji na vseh treh stopnjah študija.  Tudi potrebe po univerzi je predvsem podprlo gospodarstvo, ki si obeta sinergične učinke večje vpetosti v regionalno visokošolsko dejavnost. Oblike sodelovanja so v gostujočih predavanjih strokovnjakov, skupnih okroglih mizah, na katerih se obravnavajo aktualni problemi, v diplomskih in magistrskih nalogah narejenih na pobudo delodajalcev oz. učnih centrov, skupni projekti … Pohvalimo se lahko, da smo samo v lanskem letu na pobudo gospodarstva in tujine izvedli več kot 20 projektov, v katere pa poleg zunanjih strokovnjakov intenzivno vključujemo tudi študente. Priložnost vidimo predvsem še v bolj poglobljenem sodelovanju pri reševanju konkretnih izzivov subjektov v našem okolju. Eno od takih priložnosti je tudi večja angažiranost na področju vseslovenskega podjetniškega natečaja, ki ga vsako leto organizira UNM FEI.“

Se tudi tuji študentje zanimajo za študij pri vas?
Fakultete univerze sodelujejo z več kot štiridesetimi visokošolskimi inštitucijami v Evropski uniji in državah bivše Jugoslavije. Poleg bilateralnih sporazumov sodelovanje poteka tudi na programu Erasmus +, ki omogoča mobilnost študentov, predavateljev in strokovnega osebja.  Iz leta v leto pa imamo tudi več tujih študentov, ki so naše institucije prepoznali kot kakovostne, ki jih omogočijo zaposlovanje širom sveta. Ti prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, veliko zanimanja pa je tudi od drugod. Že utečeno izmenjavo študentov in visokošolskih učiteljev imamo na primer s Poljsko, Finsko, Švedsko in Norveško. Trenutno pa pogovori o novih sodelovanjih potekajo tudi z institucijo iz Izraela. Tuje študente in visokošolske učitelje pa gostimo tudi ob ostalih priložnostih kot so mednarodne znanstvene konference ter predvsem mednarodne poletne šole. Ob tem velja omeniti, da se tudi naše študentke in študentje strokovno izpopolnjujejo na inštitucijah v tujini v prej omenjenih državah.“

Vprašanje na mestu je zagotovo: ali so vaši študentje zaposljivi, ko uspešno sklenejo šolanje?
Fakultete sistematično spremljajo zadovoljstvo delodajalcev o kakovosti znanja diplomantov. Na ta način potem tudi posodabljamo študijske programe in po potrebi razvijamo nove. Dobro zaposljivost potrjujejo tudi podatki zavoda za zaposlovanje ter intenzivno sodelovanje z diplomanti tudi , ko se zaposlijo, saj tako pogosto aktivno sodelujejo na projektih in se vključujejo tudi v pedagoški proces. O zaposljivosti oz. potrebi po diplomantih naših fakultet priča dejstvo, da izobražujemo za poklice, ki so deficitarni oz. zelo iskani na trgu dela in tudi prognoze kažejo na to. Tako izpostavljamo poslovno informatiko, program strojništva ter programa zdravstvene nege in fizioterapije.“

Koliko posvečate pozornosti, da ne šolate le ljudi, ampak da jih delate kompetitvne na trgu delovne sile?
Vsi študijski programi so oblikovani glede na potrebe trga, v skladu s spremenjenimi razmerami se odločamo tudi za posodobitve. Pri tem se trudimo, da študentje poleg poglobljenega teoretičnega znanja, ki jim omogoča vseživljenjsko skrb za lastno kariero, pridobijo tudi praktične veščine neposredno v okolju. Vsi študijski programi prve stopnje namreč dajejo velik poudarek tudi na kakovostnem praktičnem izobraževanju, kar študentom olajša vstop na trg dela. Dobra teoretična podlaga pa jim ob tem omogoča tudi nadaljevanje študija na drugi in tretji stopnji. Ker se zavedamo, da je ustrezna izobrazba le tista, ki zagotavlja ustrezne kompetence permanentno preverjamo nivo doseženih kompetenc tako z vidika študentov kot tudi delodajalcev.“

Je družbi že jasno, kako pomembna je izobrazba?
Žal ugotavljamo, da družba premalo ceni znanje in visoko usposobljene ljudi, zato tudi ti pogosto odhajajo po svoje priložnosti v tujino. Prizadevamo si, da naši študenti znanje in izobrazbo razumejo kot vrednoto, ki bo njim osebno in družbi kot celoti prinesla boljšo kakovost znanja. A zavedati se moramo, da se odnos do znanja začne razvijati že mnogo prej, že v predšolskem obdobju posameznika, ki se z izobraževanjem samo oblikuje. To pa pomeni, da imajo pomembno vlogo starši. Pomena izobrazbe pa se morajo začeti zavedati tudi gospodarstveniki, da bodo svoje zaposlene ponovno v večji meri napotovali na formalna izobraževanja, ki jih bodo tudi finančno podprli. Bolj izobraženi zaposleni bodo namreč tudi bolj inovativni in tako v večji meri prispevali k dodani vrednosti organizacij.“

Od česa univerza živi, kako se financira?
Za visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje z izjemo fizioterapije, ki je povsem nov program, imamo koncesijo. To pomeni, da so programi za študente brezplačni. A s temi pridobljenimi sredstvi ne pokrijemo vseh s programi povezanih stroškov, predvsem pa niso financirane investicije v zgradbe in osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje. Do sredstev za delovanje in razvoj tako prihajamo tudi z dejavnostjo na trgu, s sodelovanjem pri različnih projektih. Na 2. in 3. stopnji je študij plačljiv, v zadnjem času pa omogočamo, da se šolnina poravna v osmih ali desetih obrokih, da lahko približamo študij širšim množicam. Študij smo v preteklosti vzpodbujali tudi tako, da v smo študente v prvem letniku oprostili šolnine in tako prispevali k razvoju družbe. Se pa zavedamo, da bi se morala država sistematično lotiti spremembe financiranja visokega šolstva. Zdaj so npr. priviligirani vsi na javnem zavodu ob študiju na 1., 2. ali 3. stopnji v primerjavi s tistimi, ki se odločijo za študij doma na identični stopnji, a je ta študij za njih plačljiv. “

Na univerzi premorete tudi karierni center.
Z delavnicami kariernega centra, ki so organizirane mesečno, skrbino za opolnomočenje študentov tako za boljši, uspešnejši študij kot za lažji in uspešnejši prehod na trg dela. Zavedamo se, da je skrb za razvoj kariere vedno bolj na strani posameznika. K aktivnostim kariernega centra pa povabimo tudi javnost, tako tudi preko kariernega centra in aktivnosti vseživljenjskega izobraževanja tkemo vezi z našimi zunanjimi sodelavci, mentorji in drugimi zainteresiranimi.“

Za konec pa še pogled naprej: Univerza v Novem mestu čez pet oz. deset let?

Želimo postati center znanja za jugovzhodno Slovenijo in širše. Svoj potencial in priložnost vidimo predvsem v dobrih povezavah z državami nekdanje Jugoslavije. Tam lahko s skupnimi projekti močno prispevamo k razvoju družbe in posameznikov. Nadaljevali pa bomo tudi z razvojem programom in jih prilagajali razvojnemu potencialu družbe. V tem hipu so to zagotovo poklici, ki so povezani z informatizacijo poslovanja, oskrbo starostnikov, deficitarnem poklicu fizioterapija in informatika, ki je dejansko ključna veda, posledično pa poklic, za 21. stoletje.“

Naša intervjuvanka dr. Malči Grivec (biografija):

Doc. dr. Malči Grivec se je rodila 22. 9. 1979 v Novem mestu. Po uspešno zaključeni Srednji ekonomski šoli Novo mesto je nadaljevala študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2004 diplomirala na smereh računovodstvo in revizija ter finance. Leta 2009 je magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja mednarodne ekonomije. Leta 2017 je doktorirala na Fakulteti za poslovne in upravne vede Novo mesto. V času študija je delala na Uradu za makroekonomske analize in razvoj ter na Banki Slovenije. Od leta 2004 je zaposlena na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za ekonomijo in informatiko Novo mesto, najprej kot asistentka, danes kot docentka za področje poslovnih ved. Od leta 2010 do 2014 je bila prodekanica za študijske zadeve ter od leta 2015 pa dekanica fakultete. Od oktobra 2018 pa je tudi prorektorica za kakovost na Univerzi v Novem mestu. Njeno znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno v računovodsko finančno področje ter področje podjetništva in trženjskega komuniciranja. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov/prispevkov ter samostojnih znanstvenih sestavkov oz. poglavij v monografski publikaciji. Sodelovala je na številnih mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih konferencah. V preteklih letih je izvedla več vabljeni predavanj v tujini ter bila večkrat vabljena kot predavateljica na strokovnih srečanjih interesnih združenj iz gospodarstva. Prav tako je bila vodja in gostja različnih okroglih miz. Bila je tudi mentorica pri številnih diplomskih nalogah.

D.P.